SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 22.10.2019. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa. Na istoj sjednici, Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa raspisanog 24.10.2019. godine.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno sa 25.11.2019. godine do 15 sati, neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica
Crna Gora

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za emitovanje FM programa
Odluka o kriterijumima i metodologiji borovanja prijava za FM