SHARE

Na juče održanoj sjednici, Savjet Agencije za elektronske medije je konstatovao da Predlog Zakona o državnoj upravi direktno ugrožava nezavisnost Agencije za elektronske medije (AEM).

AEM je jedan od stubova zaštite i razvoja slobode medija, čiji rad se posebno prati u procesu stabilizacije i pridruživanja EU. Svi relevantni evropski standardi definišu nezavisnu poziciju regulatora AVM usluga, zbog čega obezbjeđivanje nezavisnosti AEM-a predstavlja jedan od mjerila za zatvaranje poglavlja 10 informatičko društvo i mediji.

Evropska Komisija posebnu pažnju poklanja nezavisnosti regulatora AVM usluga, što potvrđuje činjenica da je u predlogu izmjena Direktive o AVM uslugama, koja će biti usvojena u Evropskom Parlamentu narednog mjeseca, eksplicitno navedeno da regulator elektronskih medija mora biti nezavisan od vlade i medijske industrije.

Podsjećamo da je obaveza Crne Gore da Direktrivu o AVM uslugama, u cjelosti, implementira u svoje zakonodavstvo. U skladu sa navedenim predloženi Zakon  je u potpunoj suprotnosti sa Direktivom.

Smatramo da predložena zakonska rješenja cjelokupan proces nezavisne regulacije u oblasti AVM usluga vraćaju na početak. Regulator se svodi na nivo organa izvršne vlasti bez garancija nezavisnosti.

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM), je juče pored ostaloga usvojio i Finansijski i Plan rada Agencije za elektronske medije za 2019. godinu, kao i Rješenje o dodjeli prava na emitovanje radijskih programa po osnovu javnog konkursa raspisanog 11.07.2018.g.